Recenzenci

Prof. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. UWR dr hab. Przemysław Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

Prof. Lech Dubel (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Polska)

Prof. Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. Mykola Jakymczuk (Państwowa Akademia Prokuratury w Kijowie, Ukraina)

Prof. Mykola Kobylec’kyj (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)

Prof. Dmytro Lykianec’ (Ukraińska Akademia Bankowości w Sumach, Ukraina)

Prof. Petro Rabinovych (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)

Prof. Zoreslawa Romovska (Akademia Adwokatury Ukrainy w Kijowie, Ukraina)

dr hab. Anna Stawarska- Rippel (Uniwersytet Śląski, Polska)

Prof. Iryna Zaverukha (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ

 

Адам Босяцкі (Польща)

Лех Дубель (Польща)

Мацей Хмєлінські (Польща)

Kaроль Kiчка (Польща)

Юзеф Коредчук (Польща)

Анна Махніковська (Польща)

Микола Якімчук (Україна)

Микола Кобилецький (Україна)

Дмитро Лукянець (Україна)

Дмитро Рабінович (Україна)

Зореслава Ромовська (Україна)

Ірина Заверуха (Україна)

 

 

 

Procedura recenzowania artykułów we „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytach Prawniczych” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.
Autorzy oddając swój artykuł do czasopisma wyrażają zgodę na proponowane przez Redakcję zasady przeprowadzania recenzji. Do recenzji będą kierowane te artykuły, które zostały pozytywnie ocenione przez Redakcję czasopisma pod względem formalnym. Merytoryczna zawartość tekstów jest oceniana przez redaktora naukowego oraz konsultowana z redaktorami tematycznymi, w wypadku artykułów prezentujących wyniki badań empirycznych również z redaktorem statystycznym. Redakcja będzie przeciwdziałać wypadkom "ghostwriting", "guest authorship", które są przejawem nierzetelności naukowej. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Zaporą dla wymienionych praktyk jest jawność informacji dotyczących wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Dlatego Redakcja wymaga od autora/autorów, aby strony tytułowe artykułów zawierały afiliację oraz kontrybucję, tj. informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja współpracuje z kompetentnymi, niezależnymi recenzentami z kraju i zagranicy, którzy posiadają wiedzę prawniczą poświadczoną dorobkiem naukowym oraz cieszą się reputacją rzetelnego recenzenta. Redakcja dba o to, aby artykuły nie były recenzowane przez osoby pozostające w konflikcie interesów, w zależności służbowej czy też w bliskich stosunkach osobistych z autorami publikacji. Lista recenzentów publikowana będzie w każdym kolejnym numerze czasopisma. Procedura recenzyjna będzie mieć charakter poufny i anonimowy ( tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Treść i konkluzje recenzji pozostaną niejawne do czasu opublikowania pracy. Każdy artykuł oznaczony będzie odpowiednim numerem redakcyjnym, identyfikującym go w całym procesie wydawniczym. Autorzy będą mogli zapoznać się z recenzją i odnieść do jej treści tylko za pośrednictwem Redakcji.

Druk recenzji: pobierz

Recenzenci z Ukrainy: pobierz

 

Редакція журналу гарантує, що кожна стаття прийнята до друку буде піддана рецензуванню фахівців, які не входять до складу редакційної колегії журналу і не пов’язані трудовими відносинами із установою, що видає цей журнал. Статті рецензуватимуться таємно та анонімно без вказівки особи автора і відповідно особи рецензента (так званий принцип «подвійно таємної рецензії»). Список рецензентів публікуватиметься в кожному окремому номері щорічника.

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout