Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, ss.272

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Правові засади виникнення папських володінь в Італії (III–VI ст.)

AbstractDownload articleDownload article

edykt Galiena, edykt Galeriusza, edykt mediolański, konstytucja Konstantyna, kodeks teodozjański, the edict by Halliyen, the edict by Galleriy, the edict of Milan, the Constitution of Constantine, the Code of Theodosius

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

висловлення останньої волі, Апеляційний суд у Львові, спадкода- вець, свідки при заповіті, приватний заповіт, last will and testament, Lvov Court of Appeal, testator, will witnesses, private will

Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

Німеччина, суверенність, влада, конституція, Germany, sovereignty, power, constitution

Bohdan Kistjakowski i jego doktryna państwa prawnego

AbstractDownload articleDownload article

Україна, Росія, теорія держави, верховенство права, Бодан Кістяківсь- кий, Гуґо Краббе, Ukraine, Russia, theory of state, rule of law, Bogdan Kistyakovskij, Hugo Krabbe, law

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Основні методологічні підходи до розуміння й дослідження правового аргументування й правової аргументаціїej

AbstractDownload articleDownload article

argumentacja prawnicza, podejście logiczne, podejście retoryczne, podejście dialogiczne, legal argumentation, legal arguing, logical approach, rhetorical approach, dialogical approach

Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Європейський Союз, міжнародні договори, відповідність для підпи- сання угод, відносини ЄС із третіми країнами, European Union, international agreements, competences to conclude international treaties, EU relations with third states

Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

AbstractDownload articleDownload article

спадкування, усунення від права на спадкування, ситуація спадко- ємця, злочин, усунення від права на спадкування та ексгередація, inheritance, unworthiness of inheritance, heir situation, crime, unworthiness of inheritance against disheritance

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України

AbstractDownload articleDownload article

umowa licencyjna, licencja, umowa autorska, prawo własności intelektualnej, licence contract, licence, copyright contract, intellectual property rights

Dyferencjacja odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko mieniu: kradzieży i rozboju (art.art. 185, 186 KK Ukrainy)

AbstractDownload articleDownload article

dyferencjacja odpowiedzialności karnej, kradzież, rozbój, mienie (własność), kodeks karny Ukrainy, диференціація, крадіжка, грабіж, власність, Кримінальний кодекс України

Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie karne, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukirainy, kompetencje organów ścigania, dowody, criminal proceedings, National Anti-Corruption Bureau, competence, evidence

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

AbstractDownload articleDownload article

законодавча дефініція, сфера розмитості, детермінанти, legal definitions, blurring area, determinants

Тимчасова окупація частини території України як фактор спеціального фінансово-правового регулювання

AbstractDownload articleDownload article

okupacja tymczasowa, szczególny (wyjątkowy) reżim prawny, terroryzm, system finansowy, temporary occupation, special (particular) legal regime, terrorism, financial system

Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół

AbstractDownload articleDownload article

процедура набору, адміністративне рішення, відділ управління, recruitment; administrative decision; administrative establishment

Prawo do grobu jako publiczne prawo podmiotowe

AbstractDownload articleDownload article

цвинтар, могила, поховання, суб’єктивне публічне юридичне право, місцевий закон, cemetery, grave, funeral, commune, public right of subject, local law

Особливості справляння податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки в Україні

AbstractDownload articleDownload article

podatek od nieruchomości, kodeks podatkowy, stawka podatkowa, rodzaje nieruchomości, real estate tax, subject, object, rate, types of real estate

Rynek usług prawniczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

юридичні послуги, регульований та нерегульований ринок юридич- них послуг, професії народної довіри, нотаріуси та професійні юрпредставники, ад- вокати, юрконсульти, патентні повірені, податкові консультанти, державні та закор- донні суб’єкти сфери юридичних послуг, економічна свобода, свобода договорів, свобода підприємництва, свобода сфери послуг, modern legal services market in Poland, legal services definition, regulated and non-regulated legal services market, professions of public trust, notaries and professional attorneys, advocates, legal advisers, patent attorneys, tax advisors, national and foreign legal services providers, economical freedom, freedom of contract, freedom of establishment, freedom to provide services

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout