Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, ss.372

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-prawny

AbstractDownload articleDownload article

Jewhen Ołesnycki: trzy wcielenia przewodnika – prawnik, polityk, organizator

AbstractDownload articleDownload article

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim

AbstractDownload articleDownload article

Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne ujęcia reformowania konstytucyjnego modelu lokalnej władzy publicznej na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy USA w amerykańskim porządku ustrojowo-politycznym

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload articleDownload article

Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

AbstractDownload articleDownload article

Dług publiczny samorządu terytorialnego

AbstractDownload articleDownload article

Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybór?

AbstractDownload articleDownload article

Podstawowe zasady regulacji prawnych kredytowania konsumpcyjnego na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

Neoliberalna reforma emerytalna – po kilkunastu latach

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi na temat problemu przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne

AbstractDownload articleDownload article

Ekspertyza w ujęciu procesowym i kryminalistycznym

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout